بانگەواز
ئەگەر خوای گەورە بەناوی خۆی ئەم گەردونەی ببردایە بەڕێوە وەك عەرەب دەڵێت: "یدیر الکون" ئەوا هەموو ئەم کەونە بەشی چەند دەقیقەیەکی ئێمەی نەدەکرد؛ هەموو ئەم سیستەمە تێكدەچوو خوای گەورە گەردوونی بۆ کەس رانەدەگرت و تێكوپێکی ئەدا بەسەریەکدا، چونکە ئەوەندە خراپەکارو بێ فەرمانی (اللە) دەکرێت...   درێژه ...